dokumenty do pobrania

Praktyki zawodowe – 80h

Najszybciej 10 dni po 8 h lub dowolność w czasie bez konieczności odbycia praktyk w 10 dni.

Cel kształcenia: nabycie i udoskonalenie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3 roku życia.
Treści kształcenia i działania uczestników szkolenia przewidziane do zrealizowania w czasie praktyki zawodowej:
a) zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i zasadami organizacji pracy z dziećmi
b) wykonywanie zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych wobec dzieci
c) prowadzenie zabaw rozwijających z dziećmi stosownie do wieku rozwojowego dzieci i ich możliwości psychofizycznych
d) opracowywanie okresowych planów pracy pielęgnacyjno – opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi.

Praktyka zawodowa odbywa się pod kierunkiem opiekuna określonego w art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3, czyli: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego.

Zalecamy, aby praktyki (80h) odbyć po zaliczonej części teoretyczno-ćwiczeniowej ( wykłady i ćwiczenia ). Tzn po zaliczeniu modułu nr 4. Wtedy kursant „idzie” z posiadaną już wiedzą do placówki, aby odbyć praktyki. Jeśli np. zaliczenie modułu wysyłamy 1 czerwca do praktyk możemy przystąpić już 2 czerwca, nie wcześniej.

W załączniku znajduje się:

*skierowanie na praktyki( dla potrzebujących skierowanie prosimy o przesłanie maila w celu przeskanowania skierowania opieczętowanego z wypisaniem nazwy placówki, nazwiska kursanta oraz zakresu czasowego odbywania praktyk, w tym celu prosimy o indywidualny kontakt: info@opiekunwzlobku.pl

*dzienniczek praktyk ( należy uzupełniony, podpisany – ręcznie –  i opieczętowany przesłać skanem po zakończeniu praktyk na zaliczenia@opiekunwzlobku.pl ). Proszę opisać dokładnie każdy dzień praktyk. Dzienniczek można również przesłać korespondencyjnie na nasz adres: EDUKA CENTER Ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie

W razie pytań prosimy o kontakt info@opiekunwzlobku.pl