Opiekun Dzienny – Kurs Uzupełniający 40h

OPIEKUN DZIENNY – KURS UZUPEŁNIAJĄCY 40H

Bez wychodzenia z domu, przyswajasz wiedzę kiedy masz czas za pomocą nowoczesnej platformy internetowej: forma wykładów, na żywo webinarów, nagrań video,audio i plików pdf, zaliczenia: w formie testów online

na zaświadczeniu nie ma adnotacji, że kurs był w formie online

 

 Po ukończeniu kursu  otrzymasz uprawnienia do  pracy z dziećmi do lat 3.

 

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr  29/2018 zatwierdzającą programy EDUKA CENTER

Opiekun Dzienny – (Szkolenie uzupełniające)

ilość godzin:           40 godzin

Szkolenie skierowane jest do osób:

• pełnoletnich;
• chcących uzupełnić kwalifikacje jako dzienny opiekun                                          • posiadających co najmniej wykształcenie średnie;                                                    • nie posiadających kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

 Wymagania:

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem musi spełniać następujące wymagania:

• daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

• wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

• nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Głównym celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy opiekuna, a w szczególności:

• Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju  i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia;

• Doskonalenie kompetencji dziennego opiekuna umożliwiających realizację

 

Uprawnienia: Praca w publicznych i niepublicznych żłobkach, Klubach dziecięcych, prywatna opiekunka dziecięca

 

 Posiadamy decyzję MRPiPS nr 29/2018

                     Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Jesteśmy Placówką Kształcenia Ustawiczengo