Uzupełniający Kurs opiekuna w żłobku na podstawie decyzji MRPiPS

Szkolenie skierowane do osób, które muszą uzupełnić swoje kwalifikacje w formie szkolenia uzupełniającego w wymiarze 80h zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 roku

Bez wychodzenia z domu, przyswajasz wiedzę kiedy masz czas za pomocą nowoczesnej platformy internetowej: forma wykładów, na żywo webinarów, nagrań video,audio i plików pdf, zaliczenia: w formie testów online

na zaświadczeniu nie ma adnotacji, że kurs był w formie online

 

 Po ukończeniu kursu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym otrzymasz uprawnienia do  pracy z dziećmi do lat 3.

 

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr 29/2018 zatwierdzającą programy EDUKA CENTER

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – (Szkolenie uzupełniające)

ilość godzin:           80 godzin

 

 Wymagania

co najmniej :

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem – może odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

LUB

Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a ( to osoba mająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe i  co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3) , nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy do pełnienia roli opiekuna dziecka w żłobkach, klubach dziecięcych:
– nabycie kompetencji opiekuna
– dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu: stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
– doskonalenie kompetencji umożliwiających realizację funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

Uprawnienia: Praca w publicznych i niepublicznych żłobkach, Klubach dziecięcych, prywatna opiekunka dziecięca

 

 Posiadamy decyzję MRPiPS nr 29/2018

                     Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Jesteśmy Placówką Kształcenia Ustawicznego