Opiekun Dzienny – Kurs Uzupełniający 40h

Opiekun Dzienny – Kurs Uzupełniający 40h

Bez wychodzenia z domu, przyswajasz wiedzę kiedy masz czas za pomocą nowoczesnej platformy internetowej:

forma wykładów, nagrań video,audio i plików pdf, zaliczenia: w formie testów online
na zaświadczeniu nie ma adnotacji, że kurs był w formie online

*Dostęp do platformy 24/7 – to od Ciebie zależy ile poświęcisz czasu na naukę, logujesz się we własnym czasie

Po ukończeniu kursu otrzymasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr 29/2018 zatwierdzającą programy EDUKA CENTER
Opiekun Dzienny – (Szkolenie uzupełniające)
ilość godzin: 40 godzin


Szkolenie skierowane jest do osób:

• pełnoletnich,

• chcących uzupełnić kwalifikacje jako dzienny opiekun,

• posiadających kwalifikacje w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego – jeśli zgodnie z ustawą potrzebują uzupełnić swoje kwalifikacje

• nie posiadających kwalifikacji w zawodach wymienionych powyżej, jednak posiadających co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3 – jeśli zgodnie z ustawą potrzebują uzupełnić swoje kwalifikacje

Wymagania:
Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem musi spełniać następujące wymagania:
• daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
• wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
• nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Głównym celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy opiekuna, a w szczególności:
• Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia;
• Doskonalenie kompetencji dziennego opiekuna umożliwiających realizację

Uprawnienia: Praca w publicznych i niepublicznych żłobkach, Klubach dziecięcych, prywatna opiekunka dziecięca

Posiadamy decyzję MRPiPS nr 29/2018
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Jesteśmy Placówką Kształcenia Ustawicznego

Zamówienie

400.00

PLN

500.00

PLN

Zamów

Opinie

Brak wystawionych opinii

    Copyright © 2018 opiekunwzlobku.pl EDUKA CENTER ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie info@opiekunwzlobku.pl tel 32 630 43 59