REGULAMIN KURSÓW on-line

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kurs on-line jest praktycznym, autorskim programem szkoleniowym
opracowanym, organizowanym i udostępnianym przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego organ prowadzący: Katarzyna Yüce prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EDUKA CENTER Katarzyna Yüce z siedzibą wSiemianowicach Śląskich, ul. Michałkowicka 28, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 241073311, NIP:
6272555867 zwaną dalej Organizatorem.
2. Definicje
a) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i wykupiła usługi szkoleniowe (udział w kursie, szkoleniu).
b) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Organizator – Katarzyna Yüce prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EDUKA CENTER Katarzyna Yüce
c) Serwis – serwis internetowy i usługi elektroniczne udostępniane przez Organizatora
d) Kurs – autorski program dydaktyczny udostępniony Użytkownikowi przez Organizatora,utrwalony za pomocą tekstu, audio i wideo
e) Platforma – platforma szkoleniowa umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z kursu i materiałów dydaktycznych po zalogowaniu
f) Materiały dydaktyczne – elementy Kursu udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu
§ 2.
ZASADY KORZYSTANIA Z KURSU
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży kursu organizowanego w postaci transakcji on-line za pośrednictwem serwisu www, znajdującego się pod domeną https://opiekunwzlobku.pl/
2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.
3. Sprzedaż kursów odbywa się za pośrednictwem serwera poprzez zawarcie umowy na odległość, pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.
4. Zgłoszenie zamówienia na uczestnictwo w kursie odbywa się za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie https://opiekunwzlobku.pl/ Zgłoszenia Użytkowników przyjmowane są każdorazowo przed rozpoczęciem kursu lub do wyczerpania dostępnych wolnych miejsc w danym kursie. Informacje na temat dostępności będą aktualizowane na stronie www.popierwszedziecko.pl
5. Po wysłaniu formularza zakupu Kursu, Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie zgodnie z wybranym wariantem i dokonuje Płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy tPay/Paypal/przelewy24/PayU, z którym Organizator ma podpisaną umowę.
6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Serwisu, składa ofertę zakupu określonej usługi na warunkach podanych w opisie usługi.
7. Ceny usług świadczonych przez Organizatora są cenami brutto. Stawka podatku zw. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
8. Użytkownik może korzystać z Platformy przez okres umowny w ofercie danego kursu. W tym czasie ma dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych udostępnionych przez Organizatora.

§ 3.
WARUNKI TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU
1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
a) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z internetem (tablet, laptop, komputer itp.)
b) posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej;
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.
c) poprawnie skonfigurowana przeglądarka umożliwiająca odtwarzanie filmów przy pomocy popularnych kanałów: YouTube, Vimeo, SoundCloud
d) posiadanie dowolnego programu umożliwiającego prawidłowe otwieranie i odczytywanie plikówzapisanych w formacie .pdf i .jpg
e) wskazane jest również posiadanie dowolnego urządzenia reprodukcyjnego (drukarki)
2. Organizator nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w§3 ust. 1. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem powyższych warunków technicznych (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
§ 4.
WYNAGRODZENIE
1. W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika, poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zamówienia, zapłaty za korzystanie z kursu można dokonać przy pomocy platformy zewnętrznej udostępnianej przez tpay/Paypal/Przelewy24/PayU do której użytkownik zostanie przekierowany.
2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. Cena podana przez Organizatora w opisie kursu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Organizatora.
4. Po potwierdzeniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z hasłem dostępu do Platformy.
5. Organizator wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę
§ 5.
REKLAMACJE
1.Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail: info@opiekunwzlobku.pl, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c. żądanie Użytkownika.
3. Organizator rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.
4. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

§ 6.
REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY KURSU

1. Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty, dostęp 24/7
2. Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy elearningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania prze Organizatora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
3. Dane do rejestracji na platformie, Organizator przesyła na adres mailowy podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówień.
4. Czas dostępu do materiałów ograniczony jest w zależności od oferty danego kursu licząc od dnia rozpoczęcia kursu. Po upływie tego okresu, użytkownik nie będzie miał dostępu do platformy, a tym samym udostępnionych w niej materiałów szkoleniowych.
5. Korzystanie z udostępnionych materiałów
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Użytkownik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Użytkownika.
b) Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Organizatora.
c) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora.
c) Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

§ 7
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną organizatora kursu. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
2. Korzystanie z kursu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do kursu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy kursu mogą korzystać z poszczególnych materiałów kursu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają
obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Organizatora.
3. Bez wyraźnej zgody Organizatora zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do kursu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych podczas kursu:
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d)w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
e) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator podejmie stosowne kroki prawne.
f) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

§ 8.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Przy składaniu zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora może uniemożliwić dokonanie przez Użytkownika zakupu lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenia usług na odległość oraz drogą elektroniczną oraz w w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych droga elektroniczną, jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
4. Organizator zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania
jego danych osobowych i ich usunięcia.
6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 9.
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KURSIE

1. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy zgłosić Organizatorowi na adres email: info@opiekunwzlobku.pl, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem kursu.
2. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za kurs.
3. Jeżeli Użytkownik dokona zgłoszenia rezygnacji z udziału w usłudze szkoleniowej najpóźniej na 24 godziny przed planowym terminem rozpoczęcia kursu, poniesione opłaty zostaną zwrócone Użytkownikowi w całości.
§ 10.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie kursu mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkowników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Użytkowników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie kursu, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wprowadza dalej idącą odpowiedzialność.
§11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator uprzedza i zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanego kursu.Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora kursu, szkolenie czy kurs nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu kursu nie stanowi zmiany umowy o
organizację i przeprowadzenie kursu. O zmianie terminu i nowym terminie kursu Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.
3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z kursu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z kursu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
4. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Organizatorowi statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.
5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są
odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików
cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o
sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem,który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji i dotyczy umów zawartych od tej daty.